1. Bevezetés

A Hetech Trend Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége
során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi
rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai:

 • Cégnév: Hetech Trend Kft.
 • Cégjegyzékszám: 03-09-106780
 • Székhely: 6000 Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 18.
 • Adószám: 11577542-2-03

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben
a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget
téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével
készült:

 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját
  szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
  valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
  kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető
  feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011. évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
  személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
  adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül
  helyezéséről

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri –
honlapján elérhető közleményben – , hogy ügyfelei is fogadják el a
szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy
az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat
módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan
közzéteszi.

2. Értelmező rendelkezések

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel
bírnak:

adatállomány:
az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok
feldolgozását végzi;
adatfelelős:
az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése
során ez az adat keletkezett;
adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele,
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése;
adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az
adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy
az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatközlő:
az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga
teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot
honlapon közzéteszi;
adatmegjelölés:
az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adattovábbítás:
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
adattörlés:
az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása
többé nem lehetséges;
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy
feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint
a véletlen megsemmisülés és sérülés.
adatzárolás:
az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges
vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
bűnügyi személyes adat:
a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a
büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására,
illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a
büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel
kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes
adat;
EGT-állam:
az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek
állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között
létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást
élvez;
érintett:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
harmadik ország:
minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy
egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
kötelező szervezeti szabályozás:
több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet
folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban:
Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők
csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a
harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok
védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú
kötelezettségvállalása útján biztosítja;
közérdekből nyilvános adat:
a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét
törvény közérdekből elrendeli; különleges adat: a. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az
érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó
személyes adat,

b. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,
valamint a bűnügyi személyes adat;

 • nyilvánosságra hozatal : az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
  azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,
  gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -,
  valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését
  kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat
  törlését kéri;

a. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az
érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó
személyes adat,

b. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az
érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó
személyes adat,

 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
  feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához
  alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
  feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai
  megsemmisítése;

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,
valamint a bűnügyi személyes adat.

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,
valamint a bűnügyi személyes adat;

 • közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
  meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében
  lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával
  összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső,
  bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
  függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől,
  így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre,
  szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő
  értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
  jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre
  vonatkozó adat;

3. Adatkezelési alepelvek

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden
szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes
adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor
helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és
– ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét,
valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges
ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell
tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása
érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett
lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett
személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a
személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a
munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt
törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott
körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli
(kötelező adatkezelés).

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden
szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a
célmegvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések
akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény
azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes
adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel
módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy
adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett
kifejezetten hozzá- járult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik
országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során
biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a
kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát,
valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy ön-
kormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével –
elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb
esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges
adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell
vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett
közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából
általa átadott adatok tekintetében.

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez
való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét
fel kell hívni.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés
keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából.
Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt,
amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie
kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés
időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó
igénybevételét.

A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett
aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti
kezeléséhez.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi
jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más
érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

4. Az adatkezelés alapjai

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden
esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az
adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a 2011. évi CXII.
törvény 6.§-án nyugszik.

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését
és szolgáltatásait veszi igénybe:

 • Cég neve: 24 H Parcel Zrt.
 • Székhelye: 1106 Budapest Fehér út 10.
 • Cégjegyzékszáma: 01-10-049225
 • Adószáma: 25885062-2-42

Továbbított adatok köre: megrendelő neve, telefonszáma, irányítószáma,
szállítási címe

 • Az adattovábbítás célja: termék kiszállítása
 • Cég neve: ARES LOG Kft.
 • Székhelye: 1044 Budapest Almakerék utca 6.
 • Cégjegyzékszáma: 01-09-739267
 • Adószáma: 13515308-2-41

Továbbított adatok köre: megrendelő neve, szállítási címe, GPS koordinátái,
kontakt személy neve, telefonszáma

 • Az adattovábbítás célja: termék kiszállítása
 • Cég neve: Totya Trans 2000 Kft.
 • Székhelye: 6087 Dunavecse, Fő út 106.
 • Cégjegyzékszáma: 03-09-104324
 • Adószáma: 11378233-2-03

Továbbított adatok köre: megrendelő neve, szállítási címe, GPS koordinátái,
kontakt személy neve, telefonszáma

 • Az adattovábbítás célja: termék kiszállítása
 • Cég neve: TNT Express Hungary Kft.
 • Székhelye: 1185 Budapest II. Logisztikai Központ – Irodaépület, BUD
  Nemzetközi Repüllőtér 283.. ép.
 • Cégjegyzékszáma: 01-09-068137
 • Adószáma: 10376166-2-44

Továbbított adatok köre: megrendelő neve, szállítási címe, GPS koordinátái,
kontakt személy neve, telefonszáma

Az adattovábbítás célja: termék kiszállítása

A weblap látogatóinak adatai esetében:

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor a felhasználó
IP címét nem rögzíti, személyes adatot nem rögzít a felhasználó neve és
e-mail címe kivételével, amit a felhasználó önszántából ad meg
kapcsolatfelvétel céljára. Az Adatkezelő ezeket az adatokat addig tárolja,
amíg annak célja és jogalapja fennáll, legkésőbb a tárgyévet követő 5
teljes évet követően töröljük.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai
mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre
mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók
követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a
böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas
adatokat kezel.

Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Pegaton Stúdió Kft. végzi
(2700, Cegléd, Lajos utca 9.) a Google Analitycs szolgáltatás keretében.

Adatvédelmi technikai megoldás leírása :

Az Adatkezelő a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún.
remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők
és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat
az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezen adatok
felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket
tesznek célzottá: ezek a Google partnerhálózatában szereplő további
weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes
adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja,
illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a
lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem
menüpontban érhetőek el.

További információ a Google adatvédelmi irányelveiről az alábbi
elérhetőségen olvasható:

http://www.google.com/privacy.html

5. Az adatkezelés biztonsága

A weboldal üzemeltetője:

 • Cég: Pegaton Stúdió Kft.
 • Székhely: 2700 Cegléd, Lajos utca 9.

Elektronikus levélcím: info@pegatonstudio.hu

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az
Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi
szintet nyújt.

6. Az érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint
kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban
elrendelt adatkezelések kivételével –zárolását, vagy törlését a hírlevelek
láblécében található linken vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa
kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott
adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Amennyiben az Adatkezelő belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső
adatvédelmi felelős útján, az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos
intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

 • az érintett személyes adatok körét,
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 • az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az
  elhárítására megtett intézkedéseket, valamint
 • az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az
érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az
adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban
meghatározott egyéb adatokat.

Az adatvédelmi és az adattovábbítási nyilvántartás adatainak megőrzésére
irányuló – és ennek alapján a tájékoztatási – kötelezettség időtartamát az
adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében
személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz
évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett
erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás
ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a
felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett
költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték,
vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni
köteles.

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett
kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható
– feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja
megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
vagy azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos
érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes
adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az
adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy
továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként
törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást
köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt
írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő
köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak kivételes – a 2011. évi CXII.
törvény a 9. § (1)bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott-
esetekben tagadhatja meg.

Ez esetben az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás
megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A
felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet
a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás

Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet
követő év január 31-jéig értesíti.

Az érintett a jogainak megsértése esetén – és e tényről Adatkezelő
tájékoztatja a panaszost – az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az
adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a
következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím:1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 • Telefon: 06- 1-391-1400
 • Fax: 06-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Weboldal: www.naih.hu